הגמישות בקביעת סוגי הזוכים בצוואה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  כאשר פלוני ערך צוואה ולימים הלך לעולמו, הרי הזוכים בעיזבונו יהיו אלו, אשר צוינו בצוואתו במפורש או במשתמע. כעיקרון, פלוני יכול לנקוב בכל אדם (ולא רק מי אשר נמנה על בני משפחתו) להיות זוכה בעיזבונו, בחלק יחסי ו/או בנכס מסוים, לפי בחירתו.

  לאור המגמה הכללית לפיה יש לקיים צוואות על פני פסילתן, הרי גם אם ניתן ללמוד מהצוואה על כוונת המצווה, על אף שזו לא הובעה במישרין, הרי בתי המשפט ייטו לעשות כן. לדוגמא, מקום שפלוני מציין בצוואתו כי הוא מבקש להוריש ל"אשתו" חלק מעזבונו (מבלי ששמה צוין בצוואה) יבחן בית המשפט האם לפלוני לא היו נשים או בנות זוג אחרות זולת "אשתו" וסביר להניח, כי הוא יזכה אותה כפי שציווה פלוני.

  פלוני יכול להגדיר בצוואתו יורש על תנאי מפסיק, קרי לקבוע תנאי שבהתקיימו יפסיק יורש מסוים מלרשת. למשל, פלוני יקבע בצוואתו, כי אשת בנו תירש מדי שנה בשנה סך 5,000 ש"ח מעיזבונו וזאת כל עוד תהיה נשואה לבנו. היה ואשת בנו תתגרש מבנו, הרי תחדל היא מלרשת את פלוני. באותה מידה רשאי פלוני לקבוע בצוואתו יורש על תנאי דוחה, קרי, להגדיר תנאי עתידי אשר לו יתקיים, יהפוך אלמוני ליורש ויירש חלק מעיזבון פלוני. למשל, פלוני יכול לקבוע בצוואתו, כי רק אם וכאשר יירשם נכדו ללימודים אקדמיים יזכה הוא בכספים מעיזבונו לצורך מימון לימודיו.

  פלוני יכול להגדיר במסגרת צוואתו תנאי של יורש במקום יורש. למשל, פלוני יכול לקבוע בצוואתו, כי משה יזכה בעזבונו וכי רק אם משה יילך לעולמו עת פלוני עדיין בחיים, הרי יזכה זבולון בחלקו של משה. לחילופין, יכול פלוני לקבוע בצואתו תנאי של יורש אחר יורש. למשל, פלוני יכול לקבוע בצוואתו, כי משה יירש את עזבונו וכי זבולון יירש את חלקו של משה בעזבונו אחרי פטירתו של משה. חשוב לציין, כי כאשר עסקינן בסיטואציה של יורש אחר יורש, הרי היורש הראשון אינו מוגבל מלמכור או מלסחר את נכסי העזבון (אותם ירש מפלוני) במהלך חייו וכי זכותו של היורש השני תקום רק לגבי אותם הנכסים השיוריים שיוותרו מעזבון פלוני, אם יוותרו, לאחר שהיורש הראשון ילך לעולמו. המגבלה היחידה שמוטלת על היורש הראשון הינה, כי זה אינו יכול לגרוע מזכותו של היורש השני על דרך של עשיית צוואה לטובת אדם אחר.

  בפסק הדין שניתן בבית המשפט לענייני משפחה במחוזות ת"א והמרכז בתמ"ש 37823/98, דן השופט ד"ר גרשון גרמן בסיטואציה דומה ובה קבע, כי כאשר עסקינן בסיטואציה שבה נקבע בצוואה תנאי של "יורש אחר יורש", הרי היורש הראשון רשאי לעשות בנכס העיזבון אשר ירש כבשלו ולנהוג בו מנהג בעלים. היורש הראשון אינו מנוע מלעשות בנכסי העיזבון (אותם ירש) כל דיספוזיציה או עסקה שהיא והוא רשאי למכור או לסחר אותם בחייו. היורש השני יקבל רק מה שהותיר היורש הראשון אחרי לכתו. המגבלה המוטלת על היורש הראשון הינה, כי זה אינו יכול לגרוע מזכות הירושה של היורש השני על דרך של עריכת צוואה, שבה יקבע הוראות מנוגדות להוראות המצווה (אשר ממנו ירש היורש הראשון את נכסי העיזבון) ואם היורש הראשון יעשה כן, הרי הוראת צוואתו הרלוונטית תיפסל.

  במקרה שבו פלוני זיכה מס' זוכים במסגרת הצוואה שערך והיה ואחד מהם הלך לעולמו טרם פטירתו של פלוני והיה ופלוני לא הגדיר מי יזכה במקום אותו זוכה אשר נפטר, הרי ילדיו של אותו זוכה שנפטר ייכנסו בנעליו ויזכו בחלקו בעזבון פלוני בחלקים שווים ביניהם.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים