Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
א’ - ה’ :18:00 - 09:00
ז'בוטינסקי 35, קומה 9 (מתחם הבורסה) ר”ג

איך מתבצע פירוק שיתוף במקרקעין בדרך של מכירה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  כדי שיתבצע פירוק שיתוף במקרקעין על דרך של מכירה צריך בית המשפט להשתכנע, כי לא ניתן לחלק את המקרקעין בעין או על דרך של רישום בית משותף. דהיינו, כי לא ניתן לתת לכל אחד מהשותפים חלק יחסי במקרקעין לחזקתו הבלעדית וכן ברישום. בדירות מגורים / דירות ירושה ניתן לפרק שיתוף במקרקעין על דרך של מכירה כיון שלא ניתן לחלק דירה בעין.

  אם הוגשה תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין לבית המשפט ולא הוצג במסגרת ההליך המתנהל הסכם המגביל את הזכות לתבוע פירוק שיתוף, אזי בית המשפט יורה על פירוק השיתוף במקרקעין.

  כאשר עסקינן בפירוק שיתוף במקרקעין שהינם דירות מגורים /דירות ירושה, אז זה מתבצע באמצעות מינוי כונס נכסים, המהווה זרוע ארוכה של בית המשפט לצורך מכירת הדירה למרבה במחיר.

  במסגרת הפעולות הרגילות והמקובלות למכר דירה בהליכי פירוק שיתוף במקרקעין, כונס הנכסים ירשום הערה על מינויו בפנקסי המקרקעין, יזמין שומה להערכת שווי הזכויות בדירה, יפרסם את מכר הדירה בעיתון יומי ויזמין הצעות לרכישת הדירה, יבטח את הדירה לטווח הביניים ויבצע כל פעולה הנדרשת במסגרת המותר לו ע"פ צו המינוי לצורך מכר הדירה למרבה במחיר. כונס הנכסים כפוף לפיקוח בית המשפט במסגרת ההליך ועסקת מכר דירה בפרט כפופה לקבלת אישור מפורש של בית המשפט כתנאי לתוקפה. פעולות חריגות הנדרשות בהליך וכן פעולות שלא בא זכרן בכתב מינוי כונס הנכסים כפופות לקבלת אישור בית המשפט וכונס הנכסים יידרש מפעם לפעם לדווח לבית המשפט ולבקש סמכויות.

  מכר דירות מגורים / דירות ירושה בהליך פירוק שיתוף במקרקעין הינו לרוב הליך מהיר יותר לעומת מכר דירות בשוק החופשי, לעיתים דירות בכינוס נכסים נמכרות במחיר שוק, לעיתים נמכרות מעל מחיר השוק ולעיתים מתחת למחיר השוק. מבחינת קונה דירה בכינוס נכסים, זה קונה דירה ומקבלה ברישום נקייה מכל זכות/שעבוד ו/או עיקול לצד ג', לפי ס' 34 לחוק המכר ומדובר באופן עקרוני בעסקה בטוחה יותר מבחינת קונה לעומת קניית דירה בשוק החופשי.

  בסופו של הליך, קונה הדירה מקבל את הדירה לחזקתו וכן קניין רשום בטאבו או היכן שרשומה הדירה ותמורת מכר הדירה מתכנסת לחשבון מיוחד / נאמנות שנפתח ע"י כונס הנכסים עבור היורשים. מחשבון הכינוס מקוזזים חובות ומשולמות הוצאות הכינוס ושכר טרחת כונס הנכסים והיתרה מחולקת בין היורשים באופן יחסי לפי חלקם הקנייני היחסי בדירת הירושה.

  משרדנו עסק והינו עוסק בהליכי פירוק שיתוף במקרקעין ובדרך של מכירה וכינוס נכסים בפרט, לרבות בייצוג קונים המעוניינים לרכוש דירה בכינוס נכסים.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים