האם יש חובה לערוך תעודה רפואית מקדימה לעריכת הצוואה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  הצוואה הינה פעולה משפטית משמעותית שבה המוריש קובע מה ייעשה בנכסיו אחרי פטירתו.

  עריכת תעודה רפואית מקדימה לעריכת צוואה משמעותה, כי המצווה ייבדק על ידי פסיכיאטר/פסיכוגריאטר באופן מקדים לעריכת הצוואה וזה יחווה את דעתו בכתב לגבי כשירות המצווה לערוך את הצוואה למועד עריכתה.

  החשיבות בעריכת תעודה רפואית מקדימה הינה רבה מאוד, שכן תעודה רפואית מתאימה תסייע לצמצם מקרים של מחלוקת לגבי תוקף הצוואה וכשירות המצווה, עשויה למנוע סכסוכי ירושה ו/או לסייע לבתי המשפט להכריע בשאלת תוקפה של צוואה כזו או אחרת.

  למרות החשיבות הרבה של הצוואה כמסמך משפטי ולמרות היתרון המשמעותי הגלום בעריכת תעודה רפואית מקדימה, המחוקק לא ראה עד כה לנכון לקבוע חובה חוקית, דין או תקנה, המחייבים עריכת תעודה רפואית מקדימה לעריכת צוואה. יש לסייג ולומר, כי שעה שעסקינן בעריכת צוואה נוטריונית, אז המחוקק ראה לנכון לקבוע בתקנות הנוטריונים שאישור פעולה משפטית באמצעות נוטריון (לרבות עריכת צוואה נוטריונית), כאשר עושה הפעולה שוהה בבית חולים או מרותק לביתו – מחייבת תעודה רפואית מקדימה לעשיית הפעולה וזאת בנוסח הקבוע בתקנות.

  זהו מקרה פרטי, הנוגע לעריכת צוואה נוטריונית ורק כאשר המוריש מצוי בנסיבות המתוארות לעיל, בבית חולים או מרותק לביתו ואולם תקנה זו לא חלה על עריכת צוואות אחרות. יש לציין, כי אי צירוף תעודה רפואית מקדימה על ידי נוטריון בעת עריכת צוואה נוטריונית בנסיבות הנ"ל, אינה מהווה פגם מהותי בצוואה וזו לא תיפסל ללא תנאי, אלא שזה מהווה פגם צורני בצוואה ומשמעותו, כי נטל ההוכחה יתהפך לחובת מבקש קיום הצוואה, אשר יהא עליו להוכיח את אמיתות הצוואה ושזו נערכה ברצון חופשי, בגמירות דעת של המצווה ושיש לקיימה למרות המחדל ואי צירוף התעודה הרפואית באופן מקדים לעריכת הצוואה.

  כך למשל, כאשר נערכת צוואה בעדים לקשיש בן 100 ואשר אינו בקו הבריאות, אין כל דין או תקנה המסדיר חובה לעריכת תעודה רפואית מקדימה לעריכת הצוואה, כתנאי לתוקפה המשפטי.

  למרות שאין כל חובה חוקית מוגדרת בדין לעריכת תעודה רפואית מקדימה לעריכת הצוואה, בפסיקות רבות שניתנו בבתי המשפט אלה ממליצים על כך ורואים בכך חשיבות רבה במקרים המצדיקים זאת. משכך, בכל מקרה שבו עושה הצוואה הינו אדם מבוגר ו/או בעל לקות קוגנטיבית ו/או חולני ו/או בכל מקרה שיש לעורך הצוואה ספק ולו קלוש, אזי מומלץ מאוד בטרם עריכת הצוואה שהמוריש ייבדק כאמור לעיל ותיעשה בעניינו תעודה/חוות דעת רפואית מקדימה ועצמאית, אשר תפרט את מסוגלותו וכשירותו של המוריש לערוך צוואה לאותו המועד. חשוב, כי הצוואה תיערך באותו המועד שבו נערכה חוות הדעת ו/או התעודה הרפואית בעניין המצווה ו/או ללא דיחוי לאחר מכן.

  זהו טעם נוסף לכך שראוי כי צוואה תיערך באמצעות עורך דין מומחה לענייני ירושה וצוואה, אשר יקפיד על אופן עריכתה.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים