Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הימנעות ממתן טיפול רפואי, למי?

הימנעות ממתן טיפול רפואי תיעשה אך ורק ל"חולה הנוטה למות", בעל כשרות משפטית, אשר הביע את רצונו שלא לקבל טיפול רפואי להארכת חייו או ל"חולה הנוטה למות", אשר נשללה ממנו הכשרות ובלבד שמלאו לו 17 שנים וזה הביע את רצונו שלא לקבל טיפול רפואי להארכת חייו בדרך של עריכת "צוואה בחיים" או על ידי "ייפוי כוח" והינו סובל סבל משמעותי, הכול בהתאם להוראות חוק החולה הנוטה למות תשס"ו 2005.

כאשר החולה הינו "חולה הנוטה למות", אשר לא נשללה ממנו הכשרות, קרי, הוא מצוי בהכרה ויכול להביע את רצונו באופן חופשי, הרי כי אז אין כל היזקקות להוראות ה"צוואה בחיים", גם אם נערכה. "צוואה בחיים" הכרחית ביחס לחולה הנוטה למות, אשר נשללה ממנו הכשרות ואז ההוראות המקדימות שניתנו על ידו יכתיבו לרופאיו את אופן הטיפול הרפואי שיינתן או שלא יינתן לו לשם הארכת חייו באופן מלאכותי.

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים