Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
א’ - ה’ :18:00 - 09:00
ז'בוטינסקי 35, קומה 9 (מתחם הבורסה) ר”ג

זכותו של המצווה לבצע הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושות

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  משרדנו, כמשרד עו"ד לענייני צוואה, עוסק באופן שוטף בעריכת צוואות עבור לקוחותיו. בעת גמר עריכת הצוואה וחתימתה כדין, לרוב מרגישים המצווים אנחת רווחה, זאת כיון שהם לא הותירו להוראות הדין לקבוע עבורם מה יעלה בגורל רכושם אחרי 120, אלא שרצונם והוראות צוואתם, הם אשר יכתיבו את סדרי הירושה של העיזבון אחרי לכתם. בתום "טקס" חתימת צוואות במשרדנו אנו תמיד ממליצים להפקיד הצוואה שנערכה אצל הרשם לענייני ירושה. במאמר זה נסקור את הטעמים והיתרונות בהפקדת צוואות ע"י המוריש עצמו אצל רשם הירושות וכן, כיצד ניתן לעשות זאת.

  אדם אשר ערך את צוואתו וודאי אינו מעוניין שהיא תישכח, אלא שהיא תקוים אחרי פטירתו. אין דרך להבטיח מסירת צוואות לקיום אחרי פטירתם של מצווים. אמנם, המחוקק קבע בדין חובת מסירת צוואות של נפטרים לרשם הירושה ואולם, זוהי חובה שאין בצידה כל בטוחה שאכן כל צוואה שנערכה תימסר אחרי פטירת המצווים לרשם הירושות. משכך, צוואות עשויות ליפול בין הכיסאות ולא להימסר לרשם הירושות אחרי פטירת המצווים, בין אם כי המצווה הפקיד את צוואתו במגירה שכוחה ואף אחד לא נתקל בצוואתו, בין אם כי צוואה אבדה במהלך השוטף של החיים, בין אם כי מי שבידו צוואה אינו מודע לפטירת המצווה ולכן אינו מוסר אותה לרשם הירושות והצוואות ובין, אם חלילה עקב מעשה מזיד של צד ג' אשר מודע לעריכת צוואתו של המוריש, אף מודע למקום הימצאה של הצוואה וכן מודע לפטירת המוריש ולמרות כל זאת, הוא מפר את הוראות החוק ואינו מוסר כנדרש את צוואת הנפטר לרשם לענייני ירושות.    

  כדי לנסות ולמנוע מראש אי מסירה או אי הגשה לקיום של צוואות שנערכו, יצר המחוקק פתרון מצוין ואפשרות מעשית להפקדת צוואות שנערכו ע"י המצווים עצמם ועוד בחייהם אצל הרשם לענייני ירושה. דהיינו, כל אדם אשר ערך צוואה יכול לבצע הפקדה של צוואתו אצל הרשם לענייני ירושה, המהווה מעין "כספת" להפקדת צוואתו.

  הפקדת צוואה באופן אישי אצל רשם הירושה מבטיחה שאחרי פטירת המוריש צוואתו לא תישכח וזו תוגש לקיום אחרי 120 שלו. הליך הפקדת צוואות הינו אישי, אינו יכול להתבצע על ידי שלוח מכל סוג ואף לא באמצעות עו"ד ירושה, אשר ערך בעבור המצווה את צוואתו. תהליך הפקדת צוואה מתבצע ברשם לענייני ירושה בשעות קבלת קהל ולצורך העניין המוריש צריך להתייצב אישית עם מקור הצוואה ועם תעודת זהות עדכנית שלו וכן לשלם אגרת הפקדה של צוואתו ברשם הירושה. עם סיום תהליך קצר של הפקדת צוואתו, יקבל המצווה מנציג הרשם לענייני ירושה אסמכתא בכתב עם מס' סידורי, אשר תפרט את עובדת הפקדת הצוואה אצל רשם הירושות, את תאריך הצוואה ואת פרטי המצווה. משרדנו תמיד ממליץ ללקוחותיו, כי לאחר גמר הפקדת צוואתם אצל רשם הירושות וקבלת אסמכתא בדבר ביצוע ההפקדה, מוטב יהא להמציא גם לנו עותק מאישור הפקדת הצוואה כדי שגם אצלנו יהא תיעוד לכך.

  מצווה, אשר ערך צוואתו ורוצה ברבות הימים לשנותה רשאי כמובן לערוך צוואה חדשה כקבוע בדין וממילא הוא רשאי לקבל לידיו את צוואתו הקודמת שהופקדה על ידו אצל רשם הירושה ולהפקיד את צוואתו העדכנית במקום. פעולות משיכת צוואה שהופקדה מהרשם לענייני ירושה והפקדת צוואה חדשה במקום, תבוצענה ע"י המצווה באופן אישי ועורך דין צוואה אינו יכול לבצע זאת במקום המצווה. 

  הלכה למעשה, בהפקדת צוואות אצל הרשמים לענייני ירושה גלומים יתרונות משמעותיים עבור מי שמבקש להבטיח את עצם הגשת צוואתו לקיום אחרי 120 ואשר אינו מעוניין לקחת סיכון, שמא הצוואה שערך באמצעות עורך דין צוואה תישכח לה או חלילה לא תוגש לקיום מכל סיבה שהיא.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים