Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משקלה של חוות דעת רפואית ביחס לפסילת צוואה

מה יכול לעשות זוכה על פי צוואה עת המומחה מטעם בית המשפט קבע שהמנוח לא היה כשיר בעת שערך את הצוואה העומדת לדיון משפטי ?

כאשר מתנגד לקיום צוואה מעלה טענה לפיה המנוח לא היה צלול בדעתו לערוך צוואה, אזי מדובר בשאלה רפואית אשר לגביה ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט. בבתי המשפט לענייני משפחה נהוג למנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט לחוות דעה בשאלה הרפואית. חוות דעת פרטיות מוגשות על ידי הצדדים במקרים מסוימים, כגון אם בית המשפט דחה בקשה למינוי מומחה רפואי וכיוצ"ב.

אם בית המשפט מינה מומחה רפואי וזה חיווה דעתו כי המנוח לא היה כשיר לערוך צוואה רצוי בהחלט לבחון את האפשרות לפנות למומחה בשאלות הבהרה ואם תשובותיו לא יהיו מספקות אז ניתן לבקש את רשות בית המשפט לזמן את המומחה לחקירה על חוות דעתו.

בנוסף לניסיון לקעקע את קביעות המומחה, ראוי להבהיר, כי מסקנות המומחה אינן חזות הכול ואין לקבלן "כראה וקדש" והפסיקה קבעה לא פעם, כי לבית המשפט סמכות שלא לאמץ את ממצאי המומחה. לעיתים עדות מהימנה של עורך הצוואה או עדי הצוואה לגבי צלילות המנוח, לגבי מידת הבנתו במעמד עריכת הצוואה עשויה להיות עדיפה על פני קביעות המומחה (תיק עמ"ש 36-529-11-10).

יש לזכור, כי חוות דעת רפואית הינה רטרוספקטיבית (בדיעבד), הינה תיאורטית והמומחה נסמך על חומר רפואי (שלעיתים ניתן אף לנהל דיון וויכוח נוקב לגבי משקלו הסגולי ביחס לקביעות המומחה) ולא על בדיקה ממקור ראשון של המצווה ומשך לחוות דעת רפואית יש גם חולשות מובנות לעומת עדויות ממקור ראשון של כאלה אשר הכירו את המנוח למועדי עריכת הצוואה.

זו דוגמה נוספת מדוע הפרוצדורה והדין המהותי בענייני ירושה מחייבים קבלת ייעוץ וייצוג באמצעות עו"ד לענייני ירושה.

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים