Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ניהול עיזבון

סמכויותיו ותפקידיו של מנהל העזבון

מנהל העיזבון חייב לפעול במסגרת תפקידו תחת פיקוח שוטף של בית המשפט מאחר ויש למנהל העיזבון אחריות כבדה במילוי תפקידיו, הרי (...)
המשך קריאה >

סילוק חובות העזבון

כאמור אחד מתפקידיו של מנהל העיזבון הינו להזמין את נושי העיזבון ולפעול לבירור התביעות נגד העיזבון ולפעול לסילוקן ע"פ הוראות (...)
המשך קריאה >

חלוקת נכסי העיזבון

מקום שקבע המוריש הוראות חלוקה בצוואתו, הרי במרבית המקרים ייתן בית המשפט תוקף להוראות המוריש ויחלק את העיזבון בהתאם. בהיעדר הוראות (...)
המשך קריאה >

הסמכות לדון בתביעות של מנהל עיזבון

איזה בית משפט מוסמך לדון בתביעות המוגשות ע"י מנהל העיזבון ? בע"א 253/81 לוי נ' אסיאו נקבע, כי תביעות הנוגעות להיקף (...)
המשך קריאה >

שכרו של מנהל עיזבון

שכרו של מנהל עיזבון קבוע בתקנות הירושה ובפסיקת בתי המשפט מפעם לפעם תקנה 45 לתקנות הירושה קובעת, כי ברגיל שכרו של (...)
המשך קריאה >

ניהול עיזבון הינו בפשטות ההליך למימוש נכסי עיזבון המנוח, סילוק חובותיו ע"פ דין וחלוקת יתרת העיזבון ליורשיו ע"פ דין או לזוכיו על פי צוואה. על מנהל העיזבון אשר ימונה לעיזבון פלוני מוטלות חובות רבות, לרבות החובה לכנס את נכסי העיזבון ולעמוד על היקפם, לברר מי הם יורשיו, לברר את מצבת החובות של העיזבון ולפעול לסילוק החובות מתוך נכסי העיזבון. מנהל העיזבון אינו פועל ב"חלל ריק" והינו כפוף להוראות הדין ולפיקוח צמוד של בית המשפט אשר מינה אותו לתפקידו.

קיימים מקרים שבהם יש צורך במינוי מנהל עיזבון לצורך קבלת צו ירושה לעיזבון מנוח. למשל, במקרים שבהם נמנים על מצבת היורשים כאלה אשר יש צורך בנקיטת פעולות מגוונות לשם איתור פרטיהם. במקרים אלה ישמש מנהל העיזבון זרועו הארוכה של בית המשפט לשם הטיפול בקבלת צו ירושה.

במקרים שבהם קיימים בעיזבון נכסים רבים ו/או יורשים רבים /ואו כאשר מימוש העיזבון הינו מורכב, הרי ימונה מנהל עיזבון לשם מימוש נכסי העיזבון. במקרים שבהם יש צורך בשמירת העיזבון עד אשר יינתן צו ירושה לעיזבון המנוח, ימונה מנהל עיזבון זמני לשם שמירת העיזבון, זאת כפי שיומחש בסיפור להלן.

פלוני נפטר ועם פטירתו פלשו שני זרים לדירתו ולמרבה הצער גם תיק המניות שלו החל לקרוס עקב המפולת אשר התחילה בבורסה לניירות ערך. מה ניתן לעשות כדי להגן על העיזבון? ניתן למנות מנהל עיזבון זמני אשר יקבל מבית המשפט סמכויות לבצע כל פעולה משפטית לשם שמירה על נכסי העיזבון. בנסיבות דנן יוכל מנהל העיזבון לפנות למשטרה ולהודיע על "פלישה טרייה" לדירה ולדרוש את סילוק ידם של הפולשים מהדירה או להגיש תביעת פינוי לבית המשפט. כמו כן, יוכל מנהל העיזבון הזמני לפתוח חשבון ניהול עיזבון בבנק, להורות על מכירת תיק המניות או על כל פעולה כספית אחרת אשר תבטיח את זכויות היורשים בכספים בכפוף לקבלת הוראות מבית המשפט.

מינוי מנהל עיזבון ייעשה ע"י בית המשפט לענייני משפחה ע"פ בקשה שתוגש אליו. כאשר יש הסכמה של כל היורשים באשר למינוי מנהל העיזבון המוצע, הרי הסמכות למנות את מנהל העיזבון נתונה לרשם לענייני ירושה.

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים