סילוק חובות העזבון

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  כאמור אחד מתפקידיו של מנהל העיזבון הינו להזמין את נושי העיזבון ולפעול לבירור התביעות נגד העיזבון ולפעול לסילוקן ע"פ הוראות הדין טרם שיתרת העיזבון תחולק בין היורשים.

  סילוק חובות העיזבון ייעשה ככול שניתן מכספים השייכים לעיזבון וככול שניתן, מבלי שיידרש לממש נכס מנכסי העיזבון.

  מנהל העיזבון חייב לסלק את חובות העיזבון לפי סדר העדיפויות שנקבע בדין. בראש ובראשונה יסולקו ההוצאות הכרוכות בהלוויית המוריש, תשלום עבור העברת נפטרים, קבורתו ועבור הקמת המצבה. לאחר מכן יסולקו הוצאות עבור קבלת צו ירושה / צו קיום צוואה , הוצאות הכרוכות בניהול העיזבון. לאחר מכן יסולקו חובות העיזבון אשר לא נתבטלו במותו, כגון חוב על פי כתובה לאשה. לאחר מכן יסולקו החובות המגיעים לבן הזוג על פי קשר אישות, למעט כתובה וכן המגיע לבן זוג על פי חוק יחסי ממון או על פי הסכם ממון אם נערך. לאחר מכן יסולקו יתר חובות העיזבון, לרבות חובות לנושים הבלתי מובטחים, חובות מס, חוב מזונות מן העיזבון וכיו"ב.

  היה ומתברר, כי חובות העזבון עולים על שווי נכסי העזבון, הרי על מנהל העזבון להגיש בקשה למתן צו לניהול העזבון בפשיטת רגל ובדרך זו לסלק את חובות העזבון אשר ניתן לסלקם משווי הנכסים כדין ולגבי יתרת החובות לקבל הפטר.

  חשוב לציין, כי סדר העדיפויות המצוין לעיל אינו משפיע ואינו רלוונטי ביחס לנכסי העיזבון אשר מובטחים בשעבוד ומהווים חוב מובטח עבור נושה מאן דהוא ולמעשה אותו נושה מובטח רשאי לפעול למימוש הבטוחה הקיימת לו לשם סילוק יתרת חובות המנוח כלפיו. למשל, במקרה שבו דירת העיזבון משועבדת לבנק למשכנתאות כנגד הלוואה שקיבל המוריש בחייו, הרי הבנק זכאי לממש את יתרת חובות המוריש כלפיו ממכירת הדירה או בכל דרך אחרת המותרת לו.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים