Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
א’ - ה’ :18:00 - 09:00
ז'בוטינסקי 35, קומה 9 (מתחם הבורסה) ר”ג

סמכויותיו ותפקידיו של מנהל העזבון

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  מנהל העיזבון חייב לפעול במסגרת תפקידו תחת פיקוח שוטף של בית המשפט

  מאחר ויש למנהל העיזבון אחריות כבדה במילוי תפקידיו, הרי תנאי למינויו הינו, כי מנהל העיזבון יפקיד ערובה להבטחת מילוי תפקידיו, זאת כפי שייקבע על ידי בית המשפט.

  מנהל העיזבון מוסמך לבצע כל פעולה הדרושה לשם מילוי תפקידיו. יחד עם זאת, ישנן פעולות שונות הקבועות בדין אשר מנהל העיזבון אינו רשאי לבצען ללא קבלת אישור מקדים מבית המשפט, כגון, מכר מקרקעין השייכים לעיזבון או השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה.

  תפקידו הראשון של מנהל העיזבון הינו לכנס את נכסי העיזבון. פירושו של דבר, כי על מנהל העיזבון לאתר את נכסי העיזבון ולשם כך עומד לרשותו כר נרחב של סמכויות, לרבות סמכויות חקירה ודרישה, העדת עדים, קבלת צווים, שימוש בקבלני משנה כגון חוקרים והכול לשם הוצאה לפועל של תפקידו. מנהל העיזבון נדרש להגיש פרטה של נכסי העיזבון וחובותיו למועד הפטירה. על מנהל העיזבון לרשום הערות בדבר המינוי כל אימת שנדרש לעשות כן ע"פ דין. למשל, בנסיבות שבהן העיזבון כולל דירת מגורים הרשומה בפנקסי המקרקעין, הרי על מנהל העיזבון לרשום הערה בפנקסי המקרקעין בדבר מינוי מנהל עיזבון .

  תפקידו הנוסף של מנהל העיזבון הינו לפרסם מודעה בעיתון יומי ולהזמין נושים של העיזבון להגיש תביעות חוב. לאחר מכן עליו לברר תביעות המוגשות לפתחו ולהכין דוח מפורט בעניין. על מנהל העיזבון החובה לברר ולסלק את חובות העיזבון כדין.

  על מנהל העיזבון לפעול למימוש נכסי העיזבון ו/או להביא לחלוקתם בכל דרך אחרת, למשל בהסכם חלוקת עיזבון בין היורשים. בכל פעולותיו לעיל כפוף מנהל העיזבון לפיקוח של היועץ המשפטי לממשלה וכן של בית המשפט, אשר ממנו מקבל סמכויות והוראות ואשר אליו חייב להגיש דוחות שוטפים על פעולותיו. עם סיום תפקידו וכתנאי לשחרורו, נדרש מנהל העיזבון להגיש בקשה לשחרור מתפקידו ולהשבת הערובה.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים