Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
א’ - ה’ :18:00 - 09:00
ז'בוטינסקי 35, קומה 9 (מתחם הבורסה) ר”ג

על אחריות היורשים לסילוק חובות עיזבון

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  ענייני ירושה לצד זכויות היורשים מוטלות עליהם גם חובות שונות, לרבות החובה לפעול בתום לב לסילוק חובות העיזבון.

  על מנת שהיורשים יהיו מוגנים מתביעה אישית כלפיהם מטעם נושה כלשהו בעיזבון מוצע, כי אלו ידאגו להזמין כדין את נושי העיזבון להגיש את תביעותיהם נגד העיזבון ולפרסם את ההזמנה ברבים ולאחר מכן לסלק את התביעות הרלוונטיות של כל אותם נושים אשר פנו אליהם תוך 90 יום מעת הפרסום. כן מוצע, כי כל אימת שידוע ליורשים על חוב של העיזבון יפעלו הם לסילוקו גם אם לא הוגשה אליהם תביעת חוב. בדרך זו יקיימו יורשי העיזבון את חובתם ויהיו מוגנים מתביעות לאחר שיחולק ביניהם העיזבון.

  היה והעיזבון יחולק מבלי שפורסמה ברבים הזמנה לנושים להגיש את תביעותיהם, הרי חשופים היורשים לתביעה עד כדי שווי מה שקיבלו מן העיזבון ואילו אם חולק העיזבון גם שעה שלא סולקו חובות העיזבון אשר היו ידועים להם בעת החלוקה חשופים היורשים לתביעה עד לכדי שווי כל העיזבון ולא רק לפי החלק היחסי שקיבלו ממנו. בנסיבות שבהן יורש העלים נכס מנכסי העיזבון או הסתיר קיומו של חוב לעיזבון ובכך הכשיל את סילוקו, הרי ניתן לחייבו לשלם את שווי החוב עד כדי שווי כל העיזבון.

  מהמקובץ לעיל עולה, כי ממש לא מומלץ לנהוג שלא בתום לב ו/או שלא בהתאם להוראות הדין בקשר לסילוק חובות העיזבון, שכן היורשים, יחד ולחוד, עשויים לשאת בחיובים כספיים ניכרים כלפי צדדי ג' הנושים בעיזבון.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים