Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
א’ - ה’ :18:00 - 09:00
ז'בוטינסקי 35, קומה 9 (מתחם הבורסה) ר”ג

תכנם של צו ירושה וצו קיום צוואה

לייעוץ מהיר
מלא את הפרטים הבאים

  לא  ניתן לממש זכויות בירושה מבלי שיינתן פסק דין ירושה מתאים. בענף הירושה, צו ירושה או צו קיום צוואה הינם פסק הדין שניתן, אשר על בסיסם ניתן לממש זכויות בירושה או מכוח צוואה.

  מה כולל צו ירושה וצו קיום צוואה עת הם ניתנים ? מה תכנם ? מה יש לצרף להם כדי לממש זכויות בירושה ? את אילו גורמים הצווים הנ"ל מחייבים  – מאמר זה יסקור את התשובות לסוגיות אלה. 

  זה מן הידועות, כי פסק דין מאפשר לצדדים לו מימוש זכויות לפי תוכנו, הוראותיו ותנאיו. גם בענף הירושה ניתנים פסקי דין כל העת על אף שהם מוגדרים לשונית אחרת. עת המוריש לא ערך צוואה, יינתן אחריו צו ירושה ועת הוא ערך צוואה תקפה, אשר חלה על כל נכסי הירושה שלו וזו קוימה, יינתן אחריו צו קיום צוואה. ישנם מצבים מיוחדים שבהם יינתן פסק דין ירושה שכותרתו צו קיום צוואה וצו ירושה גם יחד, למשל, במצב שבו אדם ערך צוואה רק ביחס לנכס מסוים, שאז אחרי פטירתו יינתן צו קיום צוואה אשר יחול על הנכס המסוים ולגבי יתרת הירושה יינתן צו ירושה על פי דין.

  צו ירושה כולל את פרטי המוריש, את תאריך פטירתו וכן את זהות היורשים, פרטיהם וחלקיהם בירושה. בניגוד לטעות נפוצה הקיימת אצל אנשים רבים, צו ירושה אינו קובע מה יש בעיזבון ומה היקף נכסי הירושה, אשר המוריש הותיר אחריו ומצו הירושה לא ניתן לדעת אם היקף הירושה הינו זניח או, לחילופין, שהינו עצום. צו קיום צוואה כולל את פרטי המוריש, את תאריך פטירתו וכן יצהיר, כי הצוואה שהמוריש ערך היא בעלת תוקף משפטי, למעט אותן  הוראות אשר ייפסלו ע"י בית המשפט, ככול שכן. כמו כן, הצו יכלול קביעה אם מונה או לא מונה מנהל עיזבון בנוגע לירושה שהמוריש הותיר אחריו.

  כאשר ניתן צו קיום צוואה,  הרי הצוואה חייבת להיות מצורפת באופן בלתי נפרד לצו שניתן כדי שיהא ניתן לממש באמצעות צו קיום הצוואה שניתן זכויות ירושה. צו ירושה וצו קיום צוואה שניתנו, למעט אם נפסלו, מחייבים לא רק את היורשים, בינם לבין עצמם, אלא שהם תקפים כלפי כולי עלמא וצדדי ג'. זה אומר שכאשר מוגש צו ירושה לבנק כלשהו והבנק מתבקש לחלק את חשבון המוריש בין יורשיו, הרי הבנק חייב לכבד את צו הירושה שניתן או, כאשר מוגש צו קיום צוואה לרשם המקרקעין ומבוקש לרשום דירה של המוריש בירושה על שם יורש פלוני בהתאם לצוואה, אשר לגביה ניתן צו קיום, הרי רשם המקרקעין חייב לקיים את הצו ולרשום את הדירה בירושה בהתאם להוראות הצוואה.

  עו"ד אוהד שוהם הינו עורך דין ירושה ומשרדנו מייצג באופן שוטף את לקוחותיו בבקשות לקבלת צו ירושה ו/או למתן צו קיום צוואה. לכל צורך בעניין ירושה, צוואה או התנגדות לצוואה, אתם מוזמנים לפנות למשרדנו – 077-5100268.

  לייעוץ מהיר

  מלא את הפרטים הבאים

   קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
   השארת הודעה מהירה

   לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים