צו ירושה

הרשם לענייני ירושה

בירור זהות היורשים וחלקיהם בעיזבון הינו מעיקרי הדין בענייני ירושה. לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה על היורש/הזוכה לפנות (...)
המשך קריאה >

כיצד יש להוכיח את עובדת הפטירה של המוריש ושל יורשי הביניים

לצורך קבלת צו ירושה, יש להוכיח את עובדת פטירת המוריש בראיות. לעתים, ישנם מצבים שבהם צריך להוכיח גם את עובדת (...)
המשך קריאה >

צו קיום צוואה

האם ניתן לבטל צו ירושה או צו קיום צוואה לאחר שזה ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה מהווים פסק דין (...)
המשך קריאה >

בקשה לצו ירושה

צו ירושה וכן צו קיום צוואה (בסיטואציה בה הוגשה בקשה לקיום צוואה) הינם צווים המצהירים על זכויות היורשים בעזבון המנוח. הצווים הנ"ל אינם יוצרים את זכות הירושה, אשר הלכה למעשה קמה לזכאי עם פטירת המוריש.

הסמכות לתת צו ירושה ו/או צו לקיום צוואה נתונה לרשם לענייני ירושה ובמקרים מסויימים הקבועים בחוק לבית המשפט. לרשם לענייני ירושה או לבית משפט, אשר נתן צו ירושה או צו קיום צוואה הסמכות לתקן את הצו אם הוכיח המבקש, כי ישנן עובדות חדשות אשר עשויות להביא לתיקון הצו ואשר לא יכול היה להביאן קודם לכן.המבקש יצטרך להראות גם, כי פעל בשקידה ראויה להעלות את העובדות החדשות בהזדמנות הסבירה הראשונה שבה נודע לו על העובדות החדשות.

חשוב לציין, כי צד ג' אשר נהג בתום לב ורכש לעצמו זכות על בסיס צו הירושה שניתן טרם שזה תוקן, הרי זכותו לא תיפגע.

לשם מימוש זכויות הירושה, בהיעדר צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה. את הבקשה יש להגיש לאחת מלשכות הרשם לענייני ירושה, זו שבתחום סמכותו גר המוריש, או לאחד מבתי הדין הרבניים (בהסכמת כל היורשים). במידה והמוריש לא התגורר בארץ, יש להגיש את הבקשה לרשם לענייני ירושה שבאזור סמכותו נמצאים נכסי העיזבון. את הבקשה יכול להגיש כל מי שיש לו עניין בעיזבון, כמו גם מנהל העיזבון או נושה של אחד מהיורשים.

צו ירושה סטטוס

את הבקשה לצו ירושה יש להגיש בארבעה העתקים (מקור + 3 העתקים), בצירוף המסמכים הבאים:

  • טופס בקשה לצו ירושה, חתום בפני עו"ד, נוטריון, שופט, דיין בבית דין דתי או ראש הרשות המקומית. הטופס מכיל פרטים שונים כגון פרטי מגיש הבקשה, פרטי המוריש, פרטי היורשים וחלקיהם בעיזבון ועוד.
  • תעודת פטירה מקורית. במידה ואין בנמצא תעודת פטירה יש להגיש בקשה להוכחת מוות / הצהרת מוות ולצרף לה כל הוכחה נוספת.
  • שני שוברי תשלום עבור אגרת פתיחת תיק ואגרת פרסום בעיתון.
  • תעודת פטירה של כל יורש אחר שנפטר לפני המוריש או צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי יורשים שנפטרו לאחר פטירת המוריש.
  • במידה והבקשה לצו ירושה מוגשת על ידי עו"ד עליו להציג ייפוי כוח.
  • הודעות לכל היורשים – יש להציג הודעות אישור על משלוח הודעה בדואר רשום לכל היורשים בהתאם לתקנה 14 לתקנות הירושה או מכתבי הסכמה – אישור בכתב ידם של היורשים כי ידוע להם על הגשת הבקשה.
  • תצהירי הסתלקות מקוריים – במידה וישנם יורשים המבקשים להסתלק מחלקם בעיזבון.

הטיפול בבקשה לצו ירושה / לצו קיום צוואה מתבצע על ידי מזכירות הרשם לענייני ירושה. עותק מן הבקשה מועבר על ידי משרד הרשם לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי, לצורך בדיקה משפטית.

בנוסף, מפרסם הרשם לענייני ירושה הודעה בדבר הבקשה בעיתון יומי, וזאת כדי לאפשר למתנגדים לבקשה להגיש התנגדויות, המתאפשרות תוך 14 יום בלבד מתאריך הפרסום בעיתון.

תשובת האפוטרופוס הכללי מתקבלת לרוב תוך 45 יום מקבלת הבקשה עבור צו ירושה / צו קיום צוואה, באחד משלושה אופנים:

  1. הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים – משמעה שבא כוח היועמ"ש אישר את הבקשה ו/או אינו מתערב בה.
  2. הודעה על כוונה להתערב בהליכים – משמעה שבא כוח היועמ"ש מבקש לקיים דיון בבקשה. במקרה זה התיק יועבר לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.
  3. דרישת פרטים – בבקשה לצו ירושה / לצו קיום צוואה חסרים פרטים ויש צורך להשלימם.

לאחר קבלת תשובת האפוטרופוס הכללי ולאחר שחלפו המועדים להגשת התנגדויות, בהנחה ואין התנגדויות או התערבות של ב"כ היועמ"ש בבקשה, יינתן צו הירושה או צו קיום צוואה. צו הירושה נמצא במאגר הממוחשב בלשכות הרשם וניתן לקבלו בכל עת. עם קבלת צו הירושה יכולים היורשים לגשת למוסדות השונים (לשכת רישום מקרקעין, בנקים וכד') כדי לקבל את חלקיהם בעיזבון כפי שמפורט בצו הירושה / בצו קיום הצוואה.

במידה ואדם רואה עצמו נפגע מבקשה לצו ירושה / לצו קיום צוואה, באפשרותו להגיש התנגדות. את ההתנגדות יש להגיש סמוך ככל הניתן למועד הגשת הבקשה לצו ירושה ולא יאוחר מתום התקופה אשר נקבעה בחוק לצורך הגשת התנגדויות. את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה במספר עותקים כמספר הצדדים בתיק, ועותק נוסף עבור ביהמ"ש. על המתנגדים לפרט בכתב ההתנגדות לצו ירושה / לצו קיום צוואה את נושאי ההתנגדות ונימוקיהם וכן לצרף כל מסמך רלוונטי אשר עליו מתבססת ההתנגדות. כמו כן יש להגיש קבלה על תשלום אגרה, טופס פתיחת תיק, ייפוי כוח (במידה וההתנגדות מוגשת על ידי עו"ד), וכן תצהיר המתנגד שייחתם כדין בפני עו"ד אשר יתמוך בעובדות. התיק יועבר לטיפולו של בית המשפט לענייני משפחה.

בכל מקרה בו יש צורך בהגשת התנגדות לצו ירושה או לצו קיום צוואה מומלץ לפנות לעו"ד לענייני ירושה לצורך קבלת ליווי וייעוץ מקצועי.

צו ירושה מחיר הוגן

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים
השארת הודעה מהירה

לייעוץ ללא התחייבות מלא את הפרטים הבאים